top of page

บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว

พวกเราที่ดอกเบี้ย LLC (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริษัท') จะจัดการข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการเกมของบริษัทภายใต้ชื่อแบรนด์ของบริการที่น่าสนใจและบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริการ') ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 

ข้อมูลที่ได้มาและขอบเขตการใช้งาน

บริษัทจะใช้และรับข้อมูลผู้ใช้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 

ข้อมูลผู้ใช้

 ・ข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้

เพื่อให้ผู้ใช้ใช้บริการได้อย่างราบรื่นที่สุด และเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่ง่ายดายระหว่างผู้ใช้ ผู้ใช้อาจถูกขอให้ลงทะเบียนรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ ชื่อตัวละคร ฯลฯ ข้อมูลโปรไฟล์และชื่อตัวละครที่แสดงบนบริการ และ ข้อมูลอื่นใด (ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ) ที่ลงทะเบียนหรือโพสต์โดยผู้ใช้เองเพื่อแสดงให้ผู้ใช้รายอื่นเห็น ผู้ใช้รายอื่นจะสามารถดูได้ การส่งดังกล่าวเป็นทางเลือก แต่บริการทั้งหมดหรือบางส่วนอาจไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อไม่ได้ส่งข้อมูลดังกล่าว

 

 ・กิจกรรมส่งเสริมการขาย

อาจมีบางครั้งที่ผู้ใช้จะถูกขอให้ระบุรายละเอียด เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เพศ และวันเกิด เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจ การจับฉลาก และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ บริษัทต้องการรายละเอียดเหล่านี้เพื่อจัดส่งของรางวัล และสำหรับการจัดส่งสินค้าที่ซื้อ ฯลฯ ให้กับผู้ใช้

 

・ข้อมูลติดต่อผู้ใช้ 

บริษัทรวบรวมข้อมูลผู้ใช้เมื่อมีการป้อนข้อมูลผู้ใช้ลงในแบบฟอร์มสอบถามออนไลน์ของบริษัท รวมถึงที่อยู่อีเมล ประเภทอุปกรณ์ และประเภทของระบบปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อช่วยระบุตัวตนของผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบปัญหาที่ได้รับรายงาน และเพื่อตอบกลับอย่างเหมาะสม คำถามเหล่านั้น

 

ข้อมูลการใช้บริการ

·คุ้กกี้

เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แก่ผู้ใช้ เช่นเดียวกับเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและความปลอดภัย คุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าของผู้ใช้ เพื่อบันทึกตัวเลขการเข้าถึงตลอดจนการตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและสถิติ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะปิดใช้งานคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของบริการที่กำหนดให้คุกกี้ใช้งานได้ เช่น ส่วนที่กำหนดให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

 

・บันทึก

เมื่อเข้าถึงบริการแล้ว ที่อยู่ IP ของผู้ใช้ ประเภทเบราว์เซอร์ และภาษาของเบราว์เซอร์ ฯลฯ จะได้รับและจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถให้บริการได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนป้องกันการปฏิบัติที่ไม่ได้รับอนุญาต/ฉ้อโกงซึ่งขัดขวางการดำเนินการบริการตามปกติ

 

・ข้อมูลอุปกรณ์ 

ข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้ (ประเภทระบบปฏิบัติการ หมายเลขซีเรียล รหัสโฆษณา ฯลฯ) อาจได้รับในบางครั้ง บริษัทอาจเชื่อมโยงรหัสโฆษณาที่ได้มากับตัวระบุภายในที่มอบให้แก่ผู้ใช้แต่ละราย ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อการจัดหาบริการที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนและการป้องกันการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต/ฉ้อโกงซึ่งขัดขวางการดำเนินการของบริการตามปกติ  

 

วัตถุประสงค์การใช้งาน

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ตามรายการด้านล่าง:

 

・เพื่อให้บริการที่ราบรื่นและราบรื่นแก่ผู้ใช้

・เพื่อป้องกันการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต/ฉ้อฉล

・เพื่อรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับบริการ

・เพื่อดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ที่มุ่งทบทวนและปรับปรุงบริการ

・เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการกับคำถามของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

・เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ฯลฯ ตลอดจนข้อมูลการโฆษณาจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

・เพื่อให้การพัฒนาในอนาคตใหม่เกี่ยวกับบริการ

・เพื่อดึงผู้ชนะสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ของขวัญจัดส่งให้กับผู้ชนะเหล่านั้น และเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ฯลฯ

・เพื่อดำเนินการตรวจสอบตัวตนเมื่อผู้ใช้ทำการสอบถาม ฯลฯ

・เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการและเพื่อติดต่อผู้ใช้ในกรณีที่จำเป็น

 

การให้ข้อมูล

บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลผู้ใช้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ เว้นแต่บริษัทจะผูกพันและ/หรือได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 

ตัวแทนข้อมูล

บริษัทอาจมอบความไว้วางใจในขอบเขตที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เกี่ยวกับการใช้บริการ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้ ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ ในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจะประเมินคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์อย่างเพียงพอ กำหนดข้อตกลงการรักษาความลับกับผู้ดูแลผลประโยชน์ และสร้างระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม

 

การใช้ข้อมูลร่วมกัน

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กับคู่ค้าทางธุรกิจ เมื่อจำเป็นต้องมีความร่วมมือของคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ต่อไป

ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันข้อมูล ชื่อของคู่ค้าทางธุรกิจและผู้จัดการข้อมูล ตลอดจนประเภทของข้อมูลที่ใช้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กับคู่ค้าทางธุรกิจดังกล่าว

 

โมดูลบุคคลที่สาม 

แอพของเราใช้เอเจนซี่โฆษณาบุคคลที่สามเพื่อวางโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่น ๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาเพื่อกำหนดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับเอเจนซี่โฆษณา เราติดตั้งโมดูลบุคคลที่สาม=ภายในแอพ เราอาจติดตั้งโมดูลของบริษัทอื่นภายในแอพเพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการใช้บริการ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแอปที่จะติดตั้งโมดูลของบุคคลที่สามดังกล่าวได้  ที่นี่.  

 

สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้อาจส่งคำขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ในทางกลับกัน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 

・เมื่อการเปิดเผยมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม

・เมื่อการเปิดเผยมีแนวโน้มที่จะแทรกแซงการดำเนินงานที่เหมาะสมของบริษัทอย่างรุนแรง

・เมื่อการเปิดเผยตัวเองถือเป็นการละเมิดกฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับ

・เมื่อบริษัทไม่สามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของของผู้ใช้ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอให้เปิดเผยได้


หลังจากการเปิดเผย ผู้ใช้อาจส่งคำขอให้บริษัทแก้ไข เพิ่มหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด หากผู้ใช้พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนกับบริษัทไม่ถูกต้อง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจะตรวจสอบคำขออย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุความตั้งใจของผู้ใช้ที่ต้องการและแก้ไข เพิ่มหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของการค้นพบของบริษัท

 

เมื่อผู้ใช้ร้องขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถยืนยัน/เข้าถึงผ่านบริการได้ บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้สำหรับขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลือกได้อย่างอิสระว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้บริการส่วนหนึ่งของบริการได้จนกว่าจะได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่บริษัท

 

การปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นระยะ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในลักษณะที่เป็นที่รู้จัก

 

ติดต่อสอบถาม

หากผู้ใช้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือคำถาม ข้อร้องเรียน หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผู้ใช้จะต้องติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มนี้

แบบฟอร์มนี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2020

bottom of page